ශක්තිවන්ත දැව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයා | Pamunugama Stores | Iranganie Serasinghe
Pamunugama Stores | පමුණුගම ස්ටෝර්ස් මහරගම
පරම්පරා තුනක විශ්වාසය – Pamunugama Stores (TV Commercial 2020)